Witryna urszulankizakopane.pl używa mechanizmu ciasteczek (ang. cookies), czyli niewielkich plików umieszczanych na urządzeniu, na którym uruchomiona jest przeglądarka sieci WWW (zgodnie z ustawieniami systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej użytkownika).

Pliki cookie używane przez witrynę urszulankizakopane.pl są wykorzystywane do zapisywania preferencji użytkownika; w przypadku zewnętrznych plików cookie używane są do zbierania anonimowych informacji w celu analizy liczby odwiedzających stronę użytkowników oraz w celach remarketingowych i podlegają polityce prywatności wystawcy tych plików.

Każdy użytkownik witryny może samodzielnie zdecydować, w jaki sposób jego urządzenie zapisuje pliki cookie. Aby zmienić swoje preferencje w zakresie zapisywania plików cookie w urządzeniu, należy zmienić ustawienia/preferencje przeglądarki internetowej, które domyślnie pozwalają na zapisywanie cookies ze strony urszulankizakopane.pl.

Poniżej przedstawiamy odnośniki do zarządzania plikami cookie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#w_ustawienia-ciasteczek
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/
http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK
Ul. Jaszczurówka 2
34-500 Zakopane
zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dzieci przetwarzane będą w celu realizacji zadań Przedszkola określonych szczegółowo w Statucie Przedszkola, wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie oświaty, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, w celach informacyjnych oraz promocji i budowy wizerunku Administratora.
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i art. 9 ust. 2 a, b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z aktami wykonawczymi, Ustawa z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o systemie informacji oświatowej.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej, BHP, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom podatkowym, organom systemu ubezpieczeń społecznych i Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do objęcia Pani/Pana dziecka opieką przedszkolną i wynika z przepisów prawa; w przypadku niepodania tych danych, uczęszczanie Pani/Pana dziecka do Przedszkola nie jest możliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
d. przenoszenia danych osobowych;
e. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
w przyszłości – właściwego w świetle obowiązujących przepisów organu nadzorczego);
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany
w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub dochodzenia roszczeń.